ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

Притежателят на разрешението за употреба – Novartis Europharm Limited, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 15.04.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14, съдържащ активното вещество aliskiren.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 22.08.2016 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84, съдържащ активното вещество boceprevir.

Терапевтични показания: за лечение на хроничен вирусен хепатит C (СНС) генотип 1 в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване, които не са лекувани преди това, или не са се повлияли от предшестващо лечение.

  1. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.12.2016г. - 31.12.2016г.
  2. Постоянно преустановяване на продажбите на Clemastin Actavis 1 mg tablets x 20
  3. Постоянно преустановяване на продажбите на Nelidix 500 mg tablets x 40
  4. Постоянно преустановяване на продажбите на Chinidin 200 mg tablets x 20
  5. Постоянно преустановяване на продажбите на Nitrendipin Actavis 20 mg tablets x 30
  6. Постоянно преустановяване на продажбите на Miacalcic 100 IU/ml solution for injection - 1ml x 5
  7. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.10.2016г. - 31.10.2016г.
  8. EMA ще преразгледа някои лекарства за инжекционно приложение при лечение на алергия
  9. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) предупреждава за риск от реактивиране на хепатит B при лечение на хепатит C с директно действащи антивирусни средства (ДДАС)
  10. Актуализирани препоръки на ЕМА за употреба на метформин при пациенти с намалена бъбречна функция и предупреждения за лактатна ацидоза

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.