ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СЕСПА

На 15.10.2020 г. изминаха два месеца от създаването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. За достъп до системата са подали заявки повече от 2700, като до момента са регистрирани повече от 1500 потребители. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Поради големия брой получени заявки и технологичното време за тяхното оценяване и одобряване е възможно получаването на регистрационни данни да се забави. Молим всички субекти подали заявка да следят своята електронна поща, включително папките за спам и отхвърлени. Съгласно разпорежданията на ЗЛПХМ всички задължени субекти трябва да подадат еднократно информация за предходните 6 месеца от деня на създаването на специализираната електронна система, т.е. за периода от 15.02.2020 до 15.08.2020 г., с цел изготвянето на първия списък от лекарства с установен недостиг.

Указания за подготовка и подаване на информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗЛПХМ за предходните 6 месеца (6 месечен отчет)

Остават 15 дни до крайния срок за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 703 заявки, като са регистрирани общо 633 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

  • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България.

На 15.09.2020 г. измина един месец от старта на приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 400 заявки, като са регистрирани общо 225 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък, са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

  • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

  • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

  • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;

  • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България