ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

Започна преглед на обезболяващи лекарствени продукти, съдържащи метамизол

Прегледът е посветен на риска от агранулоцитоза, възможнжстта от последващи инфекции и мерките за свеждането на риска до минимум.

Европейската агенция по лекарствата (EMA) започна преглед на лекарствените продукти, съдържащи метамизол заради опасения, че установените мерки за свеждане до минимум на известния риск от агранулоцитома може да не са достатъчно ефективни.

Метамизол-съдържащите лекарствени продукти са разрешени за употреба в редица държави на Европейския съюз с индикации за лечение на средна по сила и силна болка и температура. Разрешенията за употреба включват някои разлики в индикациите между държавите, които могат да варират от лечение на постхирургична или посттравматична болка до болка при пациенти с раково заболяване и температура./p>

Агранулоцитозата е известен нежелан ефект на лекарствените продукти, съдържащи метамизол. Тя включва внезапно и остро намалване на броя на гранулоцитите, което може да доведе до сериозни инфекции, включително с фатален край. Агранулоцитозата е описан като рядък нежелан ефект (проявяващ се при до 1 на 1000 души) или много рядък нежелан ефект (проявяващ се при до 1 на 10 000 души). Мерките за свеждане до минимум на този риск са различни в различните държави.

Пълният текст на съобщението, публикувано от ЕМА, може да бъде намерено на следния линк: EMA’s public health communication.

03.04.2024 г.

Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС)

Paxlovid (нирматрелвир; ритонавир): напомняне за животозастрашаващи и летални лекарствени взаимодействия с определени имуносупресори, включително такролимус

 • Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Pfizer, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), би искала да Ви информира за следното:

Резюме

 • Едновременното приложение на Paxlovid и определени имуносупресори с тесен терапевтичен индекс, като инхибитори на калциневрин (циклоспорин, такролимус) и инхибитори на mTOR (еверолимус, сиролимус), може да доведе до животозастрашаващи и летални реакции, дължащи се на фармакокинетични взаимодействия.
 • Поради риска от сериозни взаимодействия едновременното приложение с тези имуносупресори трябва да се обмисля, само ако е възможно внимателно и редовно проследяване на серумните концентрации на имуносупресора.
 • Проследяването трябва да се извършва не само по време на едновременното приложение с Paxlovid, но и след лечението.
 • Paxlovid е противопоказан при пациенти, използващи лекарства със силно зависим от CYP3A клирънс, и при които повишените плазмени концентрации може да доведат до сериозни и/или животозастрашаващи реакции, включително инхибитора на калциневрин воклоспорин.
 • Необходима е консултация с мултидисциплинарен екип от специалисти за справяне със сложността на едновременното приложение.
 • Потенциалната полза от лечението с Paxlovid трябва да бъде внимателно оценена спрямо сериозните рискове, ако лекарствените взаимодействия не се контролират по подходящ начин.

15.02.2024

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Belara (chlormadinone acetate/ethinylestradiol) - комбиниран хормонален контрацептив: Леко повишава риска от венозен тромбемболизъм при жени, които използват chlormadinone acetate и ethinylestradiol съдържащи комбинирани хормонални контрацептиви

 

▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Гедеон Рихтер АД, след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) бихме искали да Ви информираме за следното:

Резюме:

 • Ретроспективното кохортно проучване RIVET-RCS[1] заключи, че жени, използващи комбинирани хормонални контрацептиви, съдържащи chlormadinone/ethinylestradiol, какъвто е Belara, могат да имат леко повишен риск от венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) в сравнение с жени, които приемат levonorgestrel, съдържащи КХК.
 • Въз основа на тези резултати годишният риск от ВТЕ при жени, приемащи chlormadinone acetate с ethinylestradiol се оценява на 6-9 случая на ВТЕ на 10 000 жени.
 • Това се сравнява с годишна честота от 5-7 случая на ВТЕ при 10 000 жени, които използват комбинирани хормонални контрацептиви с нисък риск, които съдържат levonorgestrel, norethisterone или norgestimate, и с 2 случая на ВТЕ на 10 000 жени, които не използват комбиниран хормонален контрацептив.
 • При повечето жени ползите от употребата на КХК ще надвишат риска от сериозни нежелани реакции. Въпреки това, решението за предписване на КХК трябва да вземе предвид актуалните рискови фактори на жената, особено тези за ВТЕ, и как рискът от ВТЕ се сравнява с риска при други КХК.
 • Лекарите, които предписват лекарствения продукт трябва да повишат осведомеността за признаците и симптомите на ВТЕ и артериалния тромбоемболизъм (ATE), които трябва да бъдат описани на жените, когато се предписва комбиниран хормонален контрацептив, и трябва редовно да преоценяват индивидуалните рискови фактори. Напомняме на лекарите, че значителна част от тромбоемболизмите не се предшестват от никакви очевидни признаци или симптоми.

Пряко съобщение до медицинските специалисти

Валпроат-съдържащи лекарствени продукти: нови мерки по отношение на потенциалния риск от нарушения в нервно-психическото развитие при деца с бащи, лекувани с валпроат през  трите месеца преди зачеване

 Тези лекарствени продукти подлежат на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми медицински специалисти,

Притежателите на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи валпроат, след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да Ви информират следното:

Резюме

 • Ретроспективно обсервационно проучване в 3 скандинавски държави показва повишен риск от нарушения в нервно-психическото развитие (neurodevelopmental disorders/ NDDs) при деца (от 0 до 11-годишна възраст) с бащи, лекувани с валпроат като монотерапия до 3 месеца преди зачеване, в сравнение с деца с бащи, лекувани с ламотрижин или леветирацетам като монотерапия. Поради ограниченията на проучването този риск е възможен, но не е потвърден.

Нови мерки за употреба на валпроат при пациенти от мъжки пол

 • Препоръчително е при пациенти от мъжки пол лечението с валпроат да се назначава и наблюдава от специалист с опит в лечението на епилепсия, биполярно разстройство или мигрена*.
 • Лекуващите лекари трябва да информират пациентите от мъжки пол за потенциалния риск и да обсъдят с тях необходимостта от  ефективна контрацепция, както за мъжа, така и за неговата партньорка, по време на употребата на валпроат и в продължение на 3 месеца след спиране на лечението;
 • Лечението с валпроат при пациенти от мъжки пол трябва редовно да се преразглежда от лекуващите лекари, за да се прецени дали валпроат остава най-подходящото лечение за пациента.
 • При пациенти от мъжки пол, които планират да заченат дете, трябва да се обмислят подходящи алтернативни възможности за лечение и да се обсъдят с пациента. Индивидуалните обстоятелства трябва да се оценяват за всеки пациент. Препоръчително е при необходимост да се потърси съвет от специалист с опит в лечението на епилепсия, биполярно разстройство или мигрена*.
 • Пациентите от мъжки пол трябва да бъдат посъветвани да не даряват сперма по време на лечението и в продължение на поне 3 месеца след прекратяване на лечението.

*Отнася се само за Конвулекс 300 mg/500 mg стомашно-устойчиви капсули, меки      

 • На пациентите от мъжки пол трябва да се предостави ръководство за пациента.

Пряко съобщение до медицинските специалисти

Псевдоефедрин – Рискове от Задна обратима енцефалопатия (PRES) и Обратима церебрална вазоконстрикция (RCVS)

Уважаеми медицински специалисти,

Притежателите на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи псевдоефедрин, след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да Ви информират относно:

Резюме

 • Съобщавано е за няколко случая на синдром на Задна обратима енцефалопатия (PRES) и синдром на Обратима церебрална вазоконстрикция (RCVS) при употреба на лекарства, съдържащи псевдоефедрин.
 • Псевдоефедрин, съдържащите лекарства са противопоказани при пациенти с тежка или неконтролирана хипертония, както и при остро или хронично бъбречно заболяване или бъбречна недостатъчност, тъй като тези състояния увеличават рисковете за PRES и RCVS.
 • Симптомите на PRES и RCVS включват внезапно силно главоболие или гръмотевично главоболие, гадене, повръщане, чувство на обърканост, припадъци и/или нарушения в зрението.
 • Пациентите трябва да бъдат посъветвани да спрат незабавно употребата на тези лекарства и да потърсят лекарска помощ, ако се развият признаци или симптоми на PRES или RCVS.

 1. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.12.2023 - 31.12.2023 г
 2. Потенциален риск от нарушения в нервно-психическото развитие при деца, чиито бащи са лекувани с лекарствен продукт, съдържащ валпроат: PRAC препоръчва предпазни мерки
 3. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.11.2023 - 30.11.2023 г.
 4. Топирамат: Нови ограничения за превенция на експозиция по време на бременност
 5. Ozempic® (semaglutide) и Victoza® (liraglutide): Недостиг
 6. Комитетът по лекарствена безопасност - PRAC направи препоръки за намаляване на риска от сериозни нежелани ефекти на лекарствени продукти, съдържащи псевдоефедрин
 7. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.10.2023 - 31.10.2023 г.
 8. График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2024 г.
 9. EMA предупреждава пациентите и медицинските специалисти в ЕС за съобщения за фалшифицирани писалки Ozempic
 10. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.09.2023 - 30.09.2023 г.

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.

Страница 1 от 41