ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

Във връзка с потвърдените случаи на Западно-Нилска треска през 2019 г. в нашата страна и в съседни на България страни (Румъния и Гърция), ИАЛ в качеството на компетентен орган по отношение на дейността на лечебните заведения по вземане, диагностика, преработка, съхранение, употреба, разпространение, осигуряване на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки и по отношение на трансфузионния надзор, съгласно чл.38 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), счита за абсолютно необходимо въвеждането на следните профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл.15 от ЗККК, в периода от юни до октомври 2020 година:

 1. Засилване контрола при подбор на донори и клиничната им преценка, по-специално за жителите или посетителите ( дори и за една нощ ) на райони в близост до реки, водни басейни – езера, язовири. Особено да се изостри вниманието на работещите в ОТХ от районите по протежение на р.Дунав, в района на Западната и Южната ни граници и по протежение на р.Струма във връзка с потвърдените случаи на WNV инфекция в Румъния и Гърция и в други съседни страни през 2019г. и в предходните години.
 2. Поддържане контакт с клиниките по неврология и регионалните здравни инспекции с цел получаване на своевременна информация за броя на заболелите от вирусен менингит или енцефалит. Зачестяването на такива клинични случаи трябва да изостри вниманието на лекарите, извършващи подбор на кръводарители.
 3. Провеждане на детайлни интервюта с потенциалните дарители, като това е валидно особено за живеещи и посетили горепосочените рискови райони.
 4. Приканване на донорите да информират хемотрансфузионното звено, където са дарили кръв за повишена температура, треска и обрив, в рамките на 15 дни след даряването.
 5. Отлагане на всички дарители, съмнителни за заболяване за период от 28 дни след отзвучаване на грипоподобните симптоми (в посочените по-горе месеци), освен ако кръводарителят е изследван с NAT тест и резултатът е отрицателен.
 6. Центровете по трансфузионна хематология информират своевременно ОТХ от региона им за въведените профилактични мерки.
 1. Въвеждане на мерки, свързани с безопасността на кръводарителите, работещите в звената за кръвовземане, кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения, изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, във връзка с въведените извънредни мерки относно COVID-19
 2. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.12.2019 - 31.12.2019
 3. Преки съобщения до медицинските специалисти
 4. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.11.2019 - 30-11.2019
 5. Изменение на Наредба № 10 от 2011 г.
 6. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.10.2019 - 31.10.2019 г.
 7. График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2020 г.
 8. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.09.2019 - 30.09.2019 г.
 9. ИАЛ и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени продукти
 10. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.08.2019 - 31.08.2019 г.

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.

Страница 1 от 31