ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение

Във връзка с  влизане в сила на  Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (Обн. в. ДВ. бр 60/05.08.2011г.) считано от 05.08.2011г.  на основание чл. 21, ал.1, т.3, във връзка с чл.228, ал.1, т.8 от закона заплащането на таксите за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти и за промени следва да става по сметка на Изпълнителна агенция по лекарствата.

На основание чл. 239, ал.5 от ЗЛПХМ считано от 05.08.2011г. таксите за издаване на Удостоверения за регистрация на дрогерии и за  издаване на промени в удостоверения за регистрация на дрогерия следва да се превеждат по сметка на съответната Регионална здравна инспекция по местонахождение (адрес) на дрогерията.