ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение!

Във връзка с  влизане в сила на  Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (Обн. в. ДВ. бр 60/05.08.2011г.) считано от 08.08.2011г.  Изпълнителна агенция по лекарствата преустановява приема на заявления за издаване на Удостоверения за регистрация на дрогерии и заявления за издаване на промени в удостоверения за регистрация на дрогерия.

На основание § 68, ал. 1 от ЗЛПХМ заявленията за издаване или за промени на удостоверения за регистрация на дрогерии, подадени в ИАЛ до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ ще се разглеждат от съответната Регионална здравна инспекция по местонахождение (адрес) на дрогерията.