ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Отпадане на монографията на Европейската фармакопея за Бенфлуорексов хидрохлорид

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е обнародвана Заповед РД 28-242/29.07.2011 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2012 г. на територията на Р. България на монографията за Бенфлуорексов хидрохлорид, съставляваща част от Европейската фармакопея. От същата дата монографията отпада от Европейската фармакопея, тъй като употребата на веществото в лекарствени продукти е прекратена в Европейския Съюз поради неблагоприятно съотношение полза/риск. Повече информация относно причините за прекратяване на употребата може да намерите на страницата на Европейската агенция по лекарствата Benfluorex