ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нормативни актове

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия