ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

Антикорупция

Механизми за подаване на сигнал

Сигнал, съдържащ твърдения за корупция и извършено нарушение, може да се подава, чрез попълване на тази бланка (форма) и подаването й по следните начини:

 • По e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • На хартиен носител чрез пощенската кутия, намираща се в административната сграда на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) на адрес: гр. София, п.к. 1303, ул. „Дамян Груев“ №8;
 • На хартиен носител чрез подаване в деловодството на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) на адрес: гр. София, п.к. 1303, ул. „Дамян Груев“ №8;
 • По пощата;
 • По факс: 02/ 890 34 34;

Постъпилият сигнал ще бъде разгледан от Изпълнителния директор на ИАЛ и от Главния секретар на ИАЛ по установения за това ред.

ВАЖНО!

 • Допустимостта на подадения от Вас сигнал се определя в съответствие с общите правила на АПК.
 • Не се образува производство по анонимни сигнали (чл. 111, ал. 4 АПК).
 • Сигналът следва да бъде написан на кирилица.
 • Сигнали с грубо и нецензурно съдържание не се разглеждат.

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнал от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • Три имена
 • Адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща
 • Желателно е към сигнала да изпращате документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала (доказателства). Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Подаването на сигнал за корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси може да се осъществи и чрез:Плакат антикорупция

Източник: EMA/654876/2013

Европейският съюз (ЕС) въведе нов начин за обозначаване на лекарствата, които се проследяват изключително стриктно от регулаторните органи. Те се наричат лекарства под допълнително наблюдение.

При лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, в листовката и в информацията за медицинските специалисти, наричана кратка характеристика на продукта, има изобразен черен триъгълник, обърнат с върха надолу, както и кратко изречение, разясняващо значението на триъгълника:

Лекарства под допълнително наблюдениеТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

Черният триъгълник ще се използва във всички държави членки на ЕС за означаване на лекарства, които са обект на допълнително наблюдение. Този символ ще започне да се отпечатва в листовките на тези лекарства от есента на 2013 г. Няма да се поставя върху външната опаковка или етикета на лекарствата.

Достъп до информация

Как се иска достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, адрес: София 1303, “Дамян Груев”, № 8.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща, а именно: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Звено, отговорно за приемане на заявленията за предоставяне на достъп – Деловодство, ст. 103.

Работно време на ИАЛ: от 9.00 до 17.30 часа

Повече информация

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по лекарствата

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАЛ, както и форматите, в които е достъпна. (2023 г.)

 


Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р България


Настоящият списък не включва лекарствени продукти с изтекло разрешение за употреба, въпреки че те могат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една година от датата на изтичане на разрешението за употреба (съгласно чл. 55, ал. (6) от ЗЛПХМ).

В случай на положително становище при процедура по подновяване на разрешението за употреба, те ще бъдат добавени към списъка.

Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р. България

При установяване на неточности и пропуски можете да се обадите на тел.: 02 8903411

Последна актуализация на списъка: 26.06.2024 г.

Настоящият списък е изготвен съгласно базата данни на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Издава отдел „Лекарствена информация“

Център за административно обслужване
Работно време

Понеделник - петък

09:00 - 17:30 часа (без прекъсване)

ЦАО продължава работата си до приключване на административното обслужване, но не повече от два астрономически часа, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги.

E-mail

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони за връзка

Деловодство - тел. 8903429; 8903430; 8903431

Счетоводство и каса - тел. 8903412; 8903422; 8903423

В касата на ИАЛ могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС-терминал

Адрес на ИАЛ:

1303, гр. София, ул. Дамян Груев №8

ЕИК по Булстат:

121203554

Банкова информация:

IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90

BIC: UNCRBGSF

Банка:

Уникредит Булбанк АД

Приемно време

 

Указания за попълване на платежни документи във връзка с разрешаване за употреба на ЛП

Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от ИАЛ за 2023г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на ИАЛ за 2023г.

ДИРЕКЦИИ