ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Изпълнителна агенция по лекарствата ще продължи да издава разрешителни за употреба на лекарствени продукти по действащата тарифа

Изпълнителна агенция по лекарствата ще продължи да издава разрешителни за употреба на лекарствени продукти по сега действащата тарифа. Тя бе приета с Постановление на Министерски съвет през 2012 г. Тарифата остава в сила докато Министерство на финансите изготви нова методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Досегашният размер на таксите ще се прилага и при регистрация на хомеопатични продукти, издаване на разрешения за търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти, за производство на лекарствени продукти и промени в тях и др.

Очаква се през юни т.г. в тарифата на агенцията да бъдат въведени такси за четири нови административни режима. Те се отнасят за регистрация на производители, вносители и търговци на едро с активни вещества; регистрация на посредници в областта на лекарствените продукти; инспекции на вносители и търговци на едро с активни вещества; оценка на иформация, свързана с лекарствената безопасност на лекарствен продукт. Новите такси ще влязат в сила след като Министерски съвет приеме Постановление за изменение и допълнение на тарифата. Очаква се таксата да e около 500 лева за всеки един от четирите административни режима.

Изпълнителна агенция по лекарствата обработва над 10 000 искания годишно за издаване на разрешения за регистрация на лекарствени продукти, промени в разрешения за употреба и търговия на лекарствени продукти, както и промени и разширяване на обхвата на лицензите. Агенцията контролира близо 4000 аптеки и 200 търговци на едро. В ИАЛ работят 196 експерти и служители. Държавният орган се управлява от изпълнителен директор, а с промени в устройствения правилник от 2013 г. е въведена и длъжността на заместник-изпълнителен директор.