ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Отпадане от 1 юли 2012 г. и на територията на Р. България на монографии, съставляващи част от Европейската фармакопея

До всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, съдържащи нимезулид

Уважаеми господа,

Във връзка с решение на Европейската комисия – от 20.01.2012 г., относно разрешение за пускане на пазара на лекарствени продукти, съдържащи нимезулид, в рамките на чл. 31 на директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Ви уведомяваме, че Притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, съдържащи нимезулид, трябва да инициират незабавно съответна процедура за промяна на разрешението за употреба (Кратка характеристика на продукта и листовка за пациента).

Промяната се отнася до следните изменения, които да бъдат включени в съответните точки от Кратката характеристика на продукта и Листовката за съдържащи нимезулид лекарствени продукти за системно приложение.


 На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е обнародвана РД-28-288/24.10.2011 г.  на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 юли 2012 г.. и на територията на Р. България на монографиите за:

Диенестрол (0483),
Еметинов хидрохлорид хептахидрат (0080),
Етофилин (0492),
Йоталамова киселина (0751),
Метаквалон (0510),
Метилатропинов бромид (0511),
Метилатропинов нитрат (0512),
Сукцинилсулфатиазол (0357),
Сулфизомидин (0639),
Тубокураринов хлорид (0305),
Физостигминов сулфат (0684),
Хексобарбитал (0183),
Хистаминов фосфат (0144) и
Хлоротиазид (0385),

които от същата дата отпадат от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (11) 7.