ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Във връзка с § 2 на Заключителните разпоредби от Постановление № 148 на Министерския съвет от 24 юли 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.), с който техническото осигуряване на дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания се възлага на Изпълнителна агенция по лекарствата, Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2017 г. заявленията и документацията за клинични изпитвания се подават в деловодството на Изпълнителната агенция по лекарствата на адрес: гр. София, улица „Дамян Груев“ № 8, ет. 1, стая 104.