ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

PRAC препоръчва нови мерки за избягване експозицията на топирамат при бременност.

Въвеждат се допълнителни ограничения на употребата и програма за превенция на бременността (ППБ).

Комитетът по лекарствена безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва нови мерки за избягване вътреутробна експозиция на деца на топирамат съдържащи лекарства, поради увеличен риск от нарушения в развитието на нервната система след експозиция в периода на бременост. Вече е известно, че топирамат причинява сериозни вродени аномалии, когато е употребяван от майката през бременността.

В държавите на Европейския съюз лекарствените продукти, съдържащи топирамат, се използват за лечение на епилепсия и профилактика на мигрена. В някои от държавите има лекарства, представляващи комбинация на топирамат с фентермин, които са разрешени за намаляване на телесното тегло. Топирамат не трябва да се използва вече за профилактика на мигрена или редукция на теглото при бременност, а пациентки, които могат да забременеят, трябва да използват ефективна контрцепция, докато го приемат.

За пациентки, използващи топирамат за лечение на епилепсия, препоръката на PRAC е този продукт да не се използва по време на бременност, освен в случаи, когато липсват подходящи терапевтични алтернативи.

PRAC препоръча също допълнителни мерки под формата на Програма за превенция на бременността (ППБ), за да се избегне вътреутробната експозиция на топирамат на деца. Съгласно тези мерки, всяка жена или момиче с детероден потенциал ще бъдат специално информирани относно рисковете за плода, когато топирамат се приема по време на бременността и за необходимостта да избягва забременяване, докато се приема топирамат.

Медицинските специалисти са отговорни да осигурят пълна информираност на всички пациентки, които биха могли да забременеят, относно рисковете да се приема топирамат по време на бременност. Трябва да бъдат обмислени алтернативни терапевтични възможности и необходимостта от приемане на топирамат трябва да бъде оценявана поне веднъж в годината.

Продуктовата информация за топирамат съдържащите лекарствени продукти ще бъде актуализирана, за да изясни допълнително рисковете и мерките, които трябва да се предприемат. За медицинските специалисти и за пациентите ще бъдат осигурени обучителни материали, относно риска от употреба на топирамат по време на бременност и всяка опаковка от лекарствените продукти с топирамат ще съдържа карта за пациента, която напомня за тези рискове. Ясно видимо предупреждение за този риск ще бъде добавено върху вторичната опаковка на лекарствата.

Направените препоръки са следствие от преглед, осъществен от PRAC на наличните данни по този въпрос, които включват три скорошни обсервационни проучвания[1],[2],[3]. Две от тези проучвания, които използват като цяло една и съща база данни, сочат, че децата, родени от жени с епилепсия, които са приемали топирамат през бременността, имат два до три пъти по-висок риск от нарушения в развитието на нервната система и специално нарушения от спектъра на аутизма, интелектуални нарушения или дефицит на вниманието с хиперреактивност в сравнение с деца, родени от жени с епилепсия, които не са приемали антиепилептични лекарства. Третото проучване не показва повишен риск на тези ефекти при деца, родени от жени, приемали топирамат по време на бременност, в сравнение с деца, родени от жени с епилепсия, които не са приемали антиепилептични лекарства.

В направения от PRAC преглед се потвърждава вече известния риск от вродени аномалии и намалено тегло на неродените деца при жени, получаващи топирамат по време на бременността. Родови аномалии се появяват при 4 до 9 от всеки 100 деца, родени от жени, които приемат топирамат по време на бременността в сравнение с 1 до 3 от всеки 100 деца, родени от жени, които не са получавали топирамат. В допълнение около 18 от всеки 100 деца са по-малки и с по-малко тегло от очакваното при раждане, когато майките са приемали топирамат по време на бременността в сравнение с 5 на всеки 100 деца, родени от жени без епилепия, които не приемат антиепилептични лекарства.

Докато осъществяваше този преглед PRAC направи консултация с група експерти, представители на пациентите и специалисти.

Фармацевтичните компании, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи топирамат, трябва да направят проучване на употребата и наблюдателно проучване сред медицински специалисти и пациентите, за да оценят ефективността на новите мерки.

Препоръките на PRAC сега ще бъдат насочени към Координационната група за децентрализирани и процедури по взаимно съгласие - Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures Human (CMDh), която ще приеме позиция по проблема.

Информация, предназначена за пациенти

 • Вътреутробното излагане на топирамат може да причини вродени аномалии при деца и експонираните новородени могат да бъдат по-малки и с по-ниско тегло от очакваното при раждане. Вътреутробното излагане на топирамат може също да увеличи риска от проблеми, свързани с развитието на мозъчната функция, каквито са нарушения от спектъра на аутизма, интелектуални нарушения или дефицит на вниманието с хиперактивност.
 • Ако сте бременна или може да забременеете за вас важат важни ограничения по отношение на употребата на топирамат
 • Не трябва да използвате топирамат за профилактика на мигрена или за регулиране на телесното тегло по време на бременност. Ако има възможност да забременеете, трябва да използвате топирамат за тези състояния, само ако използвате високо ефективна контрацепция.
 • Ако имате епилепсия, вие не трябва да употребявате топирамат докато сте бременна, освен в случаите, когато за Вас няма друго подходящо лечение, осигуряващо достатъчен контрол на гърчовете.
 • Ако имате епилепсия и е възможно да забременеете, може да употребявате топирамат, само ако използвате ефективна контрацепция. Ако планирате да забременеете и само топирамат Ви осигурява достатъчен контрол на гърчовете, трябва да говорите с лекаря си за риска от приемане на топирамат по време на бременност, както и за риска от гърчове в периода на бременността.
 • Ако сте пациентка, която може да забременее, Вашият лекар ще Ви предостави информация, за да разберете рисковете от приема на топирамат по време на бременността. Това трябва да стане преди да започнете лечение с топирамат и поне веднъж годишно докато трае лечението.
 • Ако е възможно да забременеете, трябва винаги да използвате ефективен метод на контрацепция, докато приемате топирамат. Посъветвайте се с лекар относно това, кой е най- подходящият метод на контрацепция за Вас, докато приемате топирамат.
 • Говорете с Вашия лекар, ако планирате бременност. Не спирайте да използвате ефективна контрацепция, докато Вашият лекар Ви препоръча друг лекарствен продукт. Ако приемате топирамат за лечение на епилепсия, не бива да го спирате без да се консултирате с Вашия лекар, тъй като спирането на лечението може да навреди на Вас или на нероденото Ви дете.
 • Веднага информирайте Вашия лекар, ако забременеете или мислите, че сте бременна. Ако имате въпроси или опасения трябва да ги обсъдите с Вашия лекар.

Информация за медицински специалисти

 • Добре известно е, че топирамат може да причини значими родови аномалии и намаляване на теглото на плода, когато е приеман по време на бременността. Нови данни показват също възможност за по-висок риск от нарушения в развитието на нервната система след употреба на топирамат по време на бременността.
 • При показанието профилактика на мигрена и намаляване на теглото, топирамат е противопоказан по време на бременност. Той трябва да се спре, ако пациентката забременее или планира бременност. Пациентките с детероден потенциал трябва да използват високо ефективна контрацепция по време на лечението и поне 4 седмици след спирането му.
 • При показанието епилепсия, топирамат е противопоказан по време на бременност, освен ако няма подходяща терапевтична алтернатива. Топирамат също е противопоказан при жени с детероден потенциал с епилепсия, които не използват ефективна контрацепция. Единствено изключение се допуска за жени, за които няма подходящо алтернативно лечение, но които планират бременност и които са напълно информирани за риска от приемане на топирамат по време на бременността.
 • При всички индикации, топирамат трябва да се използва за жени с детероден потенциал, само ако се спазват условията на Програмата за превенция на бременността, както следва:

- Тест за бременност преди започване на лечението.

- Осъзнаване на рисковете, които носи лечението с топирамат и необходимостта от ефективна контрацепция по време на лечението.

- Поне веднъж годишно преоценка на лечението чрез попълване на формуляр за потвърждение осъзнаването на риска.

За да се потвърди, че са предприети подходящите мерки, пациентките и предписващите ще обсъждат информацията от формуляра преди започване на лечението и при ежегодната му преоценка и специално дали пациентката планира бременност или дали междувременно е забременяла. Необходимо е да има сигурност, че пациентката е напълно информирана и е разбрала рисковете и необходимите мерки, които трябва да вземе.

 • Лечението с топирамат при жени с детероден потенциал трябва да се предприема и наблюдава от лекар с професионален опит в лечението на епилепсия и съответно мигрена. Лечението с топирамат/фентермин трябва да се осъществява от лекар с професионален опит в поддържане на телесното тегло. Необходимо е да се обсъждат алтернативни терапевтични възможности и необходимостта от прилагане на топирамат трябва да се обсъжда заедно с пациентката поне веднъж годишно. Тези, които провеждат лечение с топирамат трябва да бъдат преоценявани, за да се потвърди, че необходимите предпазни мерки се спазват.

Своевременно по този въпрос ще бъде изпратено Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) към предписващите, отпускащите и прилагащите лекарства, съдържащи топирамат. Това ПСМС ще бъде публикувано на страницата на ЕМА на адрес:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_dhpc_document?sort=field_ema_computed_date_field&order=desc

както и на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата на адрес:

https://www.bda.bg/bg

Пълният текст на информацията, предоставена от Европейската агенция по лекарствата, може да бъде видян на адрес:

PRAC recommends new measures to avoid topiramate exposure in pregnancy


[1] Bjørk M, Zoega H, Leinonen MK, et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. 2022 Jul 1;79(7):672-681. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.1269.

[2] Dreier JW, Bjørk M, Alvestad S, et al. Prenatal Exposure to Antiseizure Medication and Incidence of Childhood- and Adolescence-Onset Psychiatric Disorders. JAMA Neurol. 2023 Jun 1;80(6):568-577. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.0674.

[3] Hernandez-Diaz S, Straub L, Bateman B, et al. Topiramate During Pregnancy and the Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. In: ABSTRACTS of ICPE 2022, the 38th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE), Copenhagen, Denmark, 26–28 August, 2022. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2022; 31 Suppl 2:3-678, abstract 47.


Комитетът за лекарствена безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) напомня на медицинските специалисти, че прилагането на флуорохинолони в лекарствени форми за прием през устата, за инжектиране или инхалиране се ограничава, за да се намали риска от инвалидизиращи, дълго продължаващи и потенциално необратими странични ефекти.

Цитираните ограничения са въведени през 2019 г. след европейски преглед EU-wide review на тези много редки, но сериозни странични ефекти. Проучване, спонсорирано от ЕМА[1] показва, че макар употребата на антибиотиците от групата на флуорохинолони е намалена (в страните, където е проведено проучването) тези лекарствени продукти може все още да се използват извън направените препоръки.

Ограниченията в употребата на флуорохинолоновите антибиотици включват необходимостта от прекратяване на употребата на флуорохинолоните за лечение на:

 • инфекции, които биха могли да се подобрят без лечение или не са тежки (такива са инфекциите на гърлото)
 • небактериални инфекции като например небактериален (хроничен) простатит.
 • за профилактика на диария при пътуване и при рецидивиращи инфекции на долни пикочни пътища (уринарни инфекции, които са само в пикочния мехур)
 • лечение на леки или средно-тежки бактериални инфекции, освен ако другите антибактериални средства, които обикновено се препоръчват при такива инфекции, не могат да бъдат използвани.

Важно е, че флуорохинолоните трябва да бъдат избягвани при пациенти, които вече са имали нежелани ефекти при предходна употреба на флуорохинолони или хинолонови антибиотици. Те трябва да се използват със специално внимание при пациенти в старческа възраст, пациенти с бъбречни заболявания и такива, които са имали органна трансплантация, тъй като тези пациенти са с висок риск от увреждане на сухожилията. Тъй като употребата на кортикостероиди съвместно с флуорохинолони също увеличава този риск, тяхната комбинация трябва да се избягва.

Проучването, което оценява данни от първична здравна помощ в 6 европейски държави (Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Испания и Великобритани) между 2016 г. и 2021 г., води до предположението, че мерките, взети за ограничаване употребата на тези лекарства като резултат от европейския преглед, имат скромен ефект.

Ще бъде изпратено Пряко съобщение до медицинските специалисти в ЕС, което да подчертае необходимостта от ограничаване употребата на тези лекарства до последен избор при пациенти, за които е установено, че няма други терапевтични възможности след оценка на ползи и рискове за всеки пациент поотделно.


[1] “Impact of European Union Label Changes for Fluoroquinolone Containing Medicinal Products for Systemic and Inhalation Use” (EUPAS37856)


Информация за медицинските специалисти

 • Резултатите от проучване, възложено от ЕМА (EUPAS37856) водят до предположението, че флуорохинолоните продължават да бъдат предписвани извън препоръките за тяхната употреба.
 • ЕМА отбелязва също, че проучването има ограничения и резултатите трябва да се тълкуват предпазливо.
 • На медицинските специалисти се напомня за резултата от европейския преглед (EU-wide review) за инхалаторни и системни антибиотици от групата на хинолоните и флуорохинолоните, проведен от ЕМА през 2018 г. Прегледът доведе до сериозни рестрикции, свързани с употребата на тези лекарствени продукти, поради риска от редки, но дълготрайни (до месеци или години), сериозни, инвалидизиращи и потенциално необратими нежелани реакции, засягащи различни, понякога множество системи в човешкото тяло (мускулно-скелетна система, нервна система, психиката и сетивата).
 • Тези нежелани реакции могат да бъдат ограничени чрез свеждане до последен избор на употребата на антибиотици от групата на хинолоните и флуорохинолоните при пациенти, за които няма алтернативна опция за лечение, след внимателна оценка на съотношението полза/риск при всеки пациент.
 • Трябва да се обърне особено внимание при предписването на по-възрастни пациети, пациенти с бъбречно увреждане, с органни трансплантации или на системна терапия с кортикостероиди. Тези пациенти са с по-висок риск от нежелани лекарствени реакции (напр. тендинит, разкъсване на сухожилие). Едновременното прилагане на флуорохинолони с кортикостероиди трябва да се избягва.
 • Пациентите трябва да бъдат информирани за рисковете, свързани с флуорохинолоните, преди започване на терапия, включително за техния характер като потенциално продължителни и сериозни нежелани реакции и да бъдат посъветвани да прекратят приема и да говорят с лекар при първи белези на симптомите на тези нежелани реакции.
 • Лечението с флуорохинолони трябва да се прекрати и да се обмисли алтернативно лечение при първи симптоми, включващи болка или възпаления в сухожилията, симптоми на невропатия, като болка, парене, изтръпване, скованост или слабост, така че да се предотврати развитието на потенциално необратими нежелани реакции.

Европейският преглед, проведен през 2018 г. от ЕМА, засяга флуорохинолоните прилагани системно (през устата или инжекционно) и инхалаторно. В прегледа са включени лекарствени продукти, съдържащи : ciprofloxacin, flumequine, levofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin and rufloxacin. Флуорохинолоните са разрешени за употреба в различни държави от ЕС под различни търговски имена.

Публикуваният от ЕМА текст на английски език може да се намери чрез следната връзка:

https://www.ema.europa.eu/en/news/fluoroquinolone-antibiotics-reminder-measures-reduce-risk-long-lasting-disabling-potentially

Комитетът на ЕМА, отговорен за проблемите, свързани с лекарствената безопасност (PRAC) направи препоръка за мерки, които да сведат до минимум риска от сериозни нежелани ефекти, свързани с лекарствени продукти от групата на инхибиторите на Янус Киназа (JAK), прилагани при хронични възпалителни заболявания. Тези нежелани ефекти включват сърдечно-съдови заболявания, тромбози, ракови заболявания и сериозни инфекции.

Комитетът препоръча тези лекарства да се използват само ако няма подходящи алтернативи при следните рискови пациенти: възрастни на и над 65 години; хора с повишен риск от сериозни сърдечно-съдови събития (инфаркт, инсулт); настоящи или бивши дългогодишни пушачи и хора с повишен риск от ракови заболявания.

Комитетът препоръча също предпазлива употреба при пациенти с други, освен изброените рискови фактори за белодробна тромбоза и дълбока венозна тромбоза. Освен това се препоръчва намаление на дозите при някои групи пациенти, които биха могли да са рискови за дълбока венозна тромбоза, ракови заболявания и значими сърдечно-съдови заболявания.

Препоръката е следствие от преглед на наличните данни, включително окончателните резултати от клинично изпитване1 с един представител на JAK инхибиторите, а именно Xeljanz (tofacitinib) и първоначалните данни от наблюдателно проучване, включващо друг представител - Olumiant (baricitinib). В хода на разглеждането на този проблем PRAC потърси становище на експертна група, състояща се от специалисти в областта на ревматологията, дерматологията, гастроентерологията, както и представители на пациентите.

Направеният преглед потвърди, че Xeljanz увеличава риска от значими сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания, дълбока венозна тромбоза, сериозни инфекции и смърт от всякакви причини в сравнение с инхибиторите на тумор некрозис фактор алфа(TNF-alpha). PRAC стигна до заключението, че тези ефекти, свързани с безопасността са валидни за всички представители на JAK инхибиторите, показани за лечение на хронични възпалителни заболявания(ревматоиден артрит, аксиален спондилоартрит, улцеративен колит, атопичен дерматит и алопеция ареата и др.).

Продуктовата информация на JAK инхибиторите, прилагани за лечение на хронични възпалителни заболявания ще бъде актуализирана с нови препоръки и предупреждения. Освен това съществуващите обучителни материали за медицински специалисти и пациенти ще бъдат променени съответно. Пациентите, които имат въпроси относно тяхното лечение или риска от сериозни нежелани ефекти трябва да се консултират с техния лекар.

Повече за JAK инхибиторите

В този преглед, свързан с безопасността, са включени следните представители на JAK инхибиторите: Cibinqo (abrocitinib), Jyseleca (filgotinib), Olumiant (baricitinib), Rinvoq (upadacitinib) и Xeljanz (tofacitinib). Механизмът на действие на тези лекарства е блокиране на различни ензими, познати като Янус Киназа ензими, които играят важна роля във възпалителните процеси, свързани с цитираните заболявания. Тяхното потискане води до намаляване на възпалението и облекчаване на симптомите, свързани с него.

Публикацията на ЕМА може да бъде намерена на интернет адрес: EMA recommends measures to minimise risk of serious side effects with Janus kinase inhibitors for chronic inflammatory disorders


1Ytterberg SR, et al. Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2022;386(4):316-326. doi: 10.1056/NEJMoa2109927

Нови мерки за лекарствените продукти, съдържащи терлипресин при показанието лечение на хепаторенален синдром

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча нови мерки за намаляване на риска от дихателна недостатъчност и сепсис при приагане на лекарствени продукти, съдържащи терлипресин на пациенти с диагноза хепаторенален синдром тип 1 (HRS-1).

Терлипресин е аналог на вазопресина и осъществява своето действие по същия начин, както естествения хормон вазопресин като стеснява абдоминалните кръвоносни съдове, които при пациенти с HRS-1 са разширени поради чернодоробна недостатъчност и това впоследствие довежда до влошено кръвоснабдяване на бъбреците. Възстановявайки бъбречното кръвообръщение по описания начин, терлипресин подобрява функцията на бъбреците.

Новите мерки включват добавяне на предупреждение в продуктовата информация да се избягват лекарствени продукти, съдържащи терлипресин при пациенти с напреднало хронично обострено чернодробно заболяване или напреднала бъбречна недостатъчност. Пациентите с дихателни проблеми трябва да бъдат стабилизирани преди да се започне прилагането на терлипресин. По време на лечението с терлипресин и след преустановяването му, пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на дихателна недостатъчност и инфекция.

В допълнение медицинските специалисти могат да обмислят прилагането на терлипресин под формата на венозна инфузия като алтернатива на приложение болус, тъй като това може да намали риска от тежки нежелани ефекти.

Новите препоръки са следствие от преглед на наличните към момента данни, включително данните от клинично изпитване при пациенти с HRS-1, които показват, че при пациентите, лекувани с терлипресин до 90 ден от първата доза по-често се наблюдава смъртен изход от респираторни нарушения в сравнение с пациентите на плацебо.

Въпреки, че дихателната недостатъчност е известен нежелан ефект на терлипресин, честотата на поява в изпитването е по-висока (11%) отколкото е отбелязано в продуктовата информация. Освен това в изпитването се наблюдава сепсис при 7% от пациентите в рамото на терлипресин и нула в плацебо рамото.

Съществуват някои ограничения в тези данни като например разлика в начина, по който терлипресин е използван в клиничните изпитвания и използването му в клиничната практика. След отчитане на тези ограничения заедно с други налични данни и след консултация с експертна група, съставена от медицински специалисти с висока компетентност в областта на хепаторенален синдром, PRAC стигна до извода, че са необходими допълниелни мерки, чрез които съотношението полза/риск за терлипресин продължава да бъде положително.

На вниманието на лекуващите лекари

 • По-висок от досега известния риск от дихателна недостатъчност е съобщен при лечение с терлипресин при пациенти с хепаторенален синдром тип 1. Освен това е открит нов риск от сепсис при лечение с терлипресин при пациенти с хепаторенален синдром тип 1.
 • Лекарствените продукти, съдържащи терлипресин трябва да се избягват при пациенти с напреднала бъбречна дисфункция (серумен креатинин ≥ 442µmol/l (5.0 mg/dl)) и при пациенти с хронично обострена чернодробна недостатъчност степен 3 и/или крайна степен на чернодробна недостатъчност (MELD) резултат ≥39 MELD, освен ако не се прецени, че ползите надвишават рисковете.
 • Пациенти, при които се появят първи симптоми на затруднено дишане или се влоши съществуващо белодробно заболяване, трябва да бъдат стабилизирани преди започване на лечението с терлипресин и наблюдавани докато трае лечението. При поява на респираторни симтоми трябва да се обсъди намаляване на дозата на албумина, ако е приложимо. Ако симптомите са тежки или не се преодоляват, прилагането на терлипресин трябва да се преустанови.
 • Пациентите трябва да се следят стриктно за симптоми на инфекциял.
 • Медицинските специалисти могат да обмислят прилагането на терлипресин като интравенозна инфузия като алтернатива на приложението болус, тъй като този начин на приложение може да намали риска от тежки нежелани ефекти.
 • Своевременно медицинските специалисти, които предписват/отпускат лекарствения продукт ще получат информация под формата на Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС). Това съобщение ще бъде публикувано също на интернет страницата на ЕМА и на интернет страницата ИАЛ.

Публикацията на ЕМА може да бъде намерена на интернет адрес:

New recommendations for terlipressin-containing medicines in the treatment of hepatorenal syndrome | European Medicines Agency (europa.eu)

PRAC започва преглед на употребата на лекарствени продукти, съдържащи топирамат при бременни и при жени с детероден потенциал

Комитетът, отговорен за проблемите, свързани с проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата(ЕМА), започна преглед на топирамат във връзка с риска от нарушения на нервно-психическото развитие на деца, чиито майки са приемали топирамат по време на бременността. Топирамат съдържащите лекарствени продукти са показани за лечение на епилепсия и профилактика на мигренозни пристъпи (точните показания са посочени в съответните одобрени кратки характеристики: КРАТКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ). В някои държави на ЕС топирамат има одобрено показание като част от комбинирана терапия с фентермин за контрол на телесното тегло.

Известно е, че употребата на топирамат при бременни жени увеличава риска от вродени аномалии. Жени, страдащи от епилепсия, които се лекуват с топирамат за контрол на гърчовете, трябва да се предпазват от забременяване и да потърсят консултация с лекар в случай, че желаят бременност. Топирамат не трябва да се прилага при бременни жени или такива не използващи високоефективна контрацепция за профилактика на мигрена, нито като част от комбинирана терапия за контрол на телесното тегло.

Прегледът на топирамат започва във връзка с наскоро публикувани данни от проучване (1), което поставя въпроса за възможно увеличение на риска от нарушение на нервно-психическото развитие и специално разстройствата от аутистичния спектър и умствена изостаналост при деца, чиито майки са лекувани с топирамат по време на бременността.

Проучването се базира на данни от няколко регистри от скандинавски страни (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция) и включват информация за над 24 000 деца с експозиция на поне един антиепилептичен лекарствен продукт преди раждане. От тези деца 471 са с експозиция само на топирамат и включват 246 деца на майки, страдащи от епилепсия.

PRAC започна оценка на резултатите от това проучване в рамките на процедура по оценка на сигнал през юли 2022 г. Понастоящем комитетът ще осъществи задълбочен преглед по реда на арбитражна процедура по чл. 31 на Директива 2001/83/EC на наличните данни за ползите и рисковете от употреба на топирамат при бременни жени и жени с детероден потенциал за съответно одобрените показания. Комитетът ще разгледа преимуществено настоящите мерки за свеждане на риска до минимум и ще обмисли необходимостта от допълнителни мерки за намаляване на риска от употреба на топирамат при тези жени.

Докато се осъществява прегледът, лекарствените продукти, съдържащи топирамат, трябва да се прилагат в съответствие с одобрената продуктова информация. Жените трябва да обсъждат всички въпроси или опасения, свързани с лечението им с топирамат с техния лекар или с фармацевт. Пациентите не трябва да спират антиепилептичното лечение без да са се консултирали с техния лекуващ лекар.

След завършване на този преглед, PRAC ще предостави препоръки относно това дали разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи топирамат, трябва да се потвърдят; дали е необходима промяна или временно/окончателно прекратяване на разрешенията за употреба. ЕМА ще публикува препоръките на PRAC след приключването на прегледа.

Разрешени за употреба и маркетирани в България лекарствени продукти, съдържащи топирамат, са Talopam и Topilex.

Съобщението на ЕМА може да бъде намерено на интернет адрес:

https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-starts-review-topiramate-use-pregnancy-women-childbearing-potential

 

 

(1) Bjork M, Zoega H, Leinonen MK, et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. Published online May 31, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.1269.

 

PRAC започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи фолкодин

В Р. България няма разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи фолкодин (лекарство, показано за лечение на непродуктивна кашлица).

Прегледът на фолкодин съдържащите лекарствени продукти е иницииран от Френската лекарствена агенция (ANSM) след предварителни резултати от проучването ALPHO, проведено във Франция, които показват, че приемането на фолкодин до 12 месеца преди обща анестезия може да увеличи риска от анафилактична реакция към лекарствени прдукти, съдържащи нервно-мускулни блокери. Проучването е условие към разрешението за употреба на фолкодин след разглеждането на първи данни за този риск през 2011 г.

ЕМА приканва медицинските специалисти, пациентите и всички представители на общността, които разполагат с информация за тази процедура, да я предоставят чрез попълване на предоставената от ЕМА Stakeholders submission form.

Съобщението на ЕМА може да бъде намерено на интернет адрес: Review of pholcodine medicines started

АКЦЕНТИ ОТ ПРЕПОРЪКИТЕ НА PRAC*, НАПРАВЕНИ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА КОМИТЕТА ОТ 04 - 07.07.2022 г.

PRAC препоръча нови мерки за свеждане до минимум на риска от менингиом за лекарствени продукти, които съдържат номегестрол и такива, съдържащи хлормадинон**

*Комитет за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

** В Р.България валидно разрешение за употреба има един лекарствен продукт, засегнат от тази арбитражна процедура: Zoely (nomegestrol acetate/estradiol) централизирано разрешен комбиниран хормонален контрацептив

Комитетът по проблемите на лекарствената безопасност към ЕМА (PRAC) препоръча нови мерки за свеждане до минимум на риска от менингиом за лекарствени продукти, съдържащи номегестрол и такива, съдържащи хлормадинон. Тези лекарствени продукти намират приложение при гинекологични и менструални нарушения; за хормоно-заместителна терапия и в по-ниски дози като противозачатъчни средства.

Менингиомът представлява тумор на обвивките на главния и гръбначния мозък. Менингиомът по правило е доброкачествен, но поради своето разположение около главния или гръбначния мозък, този тумор може да е причина за сериозни проблеми.

PRAC препоръча лекарствените продукти, които съдържат високи дози хлормадинон (5 – 10 mg) или високи дози номегестрол (3.75 – 5 mg) да бъдат прилагани в най-ниската доза, която води до ефект и за възможно най-кратко време и когато други подходи в лечението не са подходящи. Освен това както високодозовите, така и нискодозовите лекарствени продукти, съдържащи номегестрол или хлормадинон не бива да се употребяват от пациенти, които имат или са имали менингиом.

Едновременно с препоръчаните ограничения в употребата на високодозовите лекарствени продукти, PRAC препоръча пациентите, които се лекуват с тях да бъдат проследявани за симптоми на менингиом като промяна в зрението, загуба на слуха или шум в ушите, загуба на обоняние, главоболие, нарушения на паметта, гърчове, слабост в ръцете или краката. Ако при такъв пациент е диагностициран менингиом, лечението с тези лекарствени продукти се преустановява окончателно.

Предстои промяна в информацията на съответните лекарствени продукти, която да включи тези препоръки.

Предвижда се разпространяване на писмо тип „Пряко съобщение до медицинските специалисти“, чрез което новата информация ще достигне до медицинските специалисти, които работят с тези лекарствени продукти.

Допълнителна информация е налична на:

Medicines containing nomegestrol or chlormadinone: PRAC recommends new measures to minimise risk of meningioma

PRAC започва преглед на риска от нарушения на нервно-психичното развитие при деца след вътреутробна експозиция на топирамат.

PRAC започна преглед на лекарствените продукти, съдържащи топирамат, за да оцени новите данни за потенциален риск от нарушение на нервно-психичното развитие при деца, които са били експозирани на топирамат по време на бременността.

Топирамат, съдържащите лекарствени продукти са показани за лечение на епилепсия - самостоятелно или като част от комбинирана терапия. Одобрена индикация за тези продукти е също профилактика на мигрена. Известно е, че употребата на топирамат от бременни жени увеличва риска от вродени аномалии. За жените с диагноза епилепсия, които се лекуват с топирамат е препоръчително да избягват бременност и да потърсят съвет от техния лекуващ лекар в случай, че желаят да забременеят. По отношение на индикацията профилактика на мигрената – топирамат не трябва да се употребява от жени, които са бременни или са в детеродна възраст и не използват ефективна контрацепция.

Неотдавна беше публикувано проучване1, което оценява нарушенията на нервно психичното развитие, включително разстройства от аутистичния спектър и интелектуални нарушения, свързани с употребата на различни антиепилептични лекарствени продукти, включително топирамат. Проучването е базирано на данни от регистъра на скандинавските страни (Nordic registry) и включва над 24000 деца, експозирани вътреутробно на поне един антиепилептичен лекарствен продукт, като в 471 от случаите има експозиция на топирамат.

Заключенията от проучването предполагат възможно повишениe на риска от разстройства от аутистичния спектър, интелектуални нарушения и нарушения на нервно-психичното развитие при експозиция на топирамат по време на бременността на майката.

Предвид значимостта на тази информация, PRAC ще проведе допълнително проучване за уточняване на обсега на процедурата и намиране на най-доброто регулаторно решение за оцека на тези потенциални рискове.

Данните от проучването се разглеждат в съответствие с процедурата „сигнал, свързан с безопасността“ - информация за нов нежелан ефект или промяна в известен нежелан ефект, който потенциално има връзка с лекаствения продукт и изисква допълнително проучване.

Допълнителна информация:

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 4-7 July 2022

1Bjork M, Zoega H, Leinonen MK, et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication With Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurol. Published online May 31, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.1269.

През юли 2022 година Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност отпразнува 10 години от създаването си.

Система за контролирана дистрибуция. Програма за превенция на бременност

Леналидомид е структурно сходен с талидомид, известен тератоген при хора, който причинява тежки животозастрашаващи вродени дефекти. Изпитвания с леналидомид, проведени върху маймуни, са показали родови малформации, подобни на тези, описани за талидомид. В случай на употреба на леналидомид по време на бременност се очаква тератогенен ефект.

Във връзка с гореизложеното, разрешенията за употреба на всички лекарствени продукти, съдържащи леналидомид, включват определени условия и ограничения за безопасна и ефективна употреба, част от плана за управление на риска към всяко разрешение за употреба. Тези условия са напълно идентични за всички държави- членки и са еднакви, независимо от вида на разрешението за употреба – централизирано, децентрализирано или национално.

В съответствие с разрешението за употреба, всички лекарствени продукти, съдържащи леналидомид, могат да бъдат употребявани само при спазване на условията на Програма за превенция на бременността. Такива продукти следва да бъдат разпространявани на пазара със система за контролирана дистрибуция и предписвани при стриктно спазване на мерки за превенция на бременността по време на лечението във връзка с Програмата за предпазване от бременност. Целта е да се гарантира, че предписването и отпускането на този продукт ще става само от лекари и фармацевти, които са обучени, и са дали съгласие за спазване на програмата за превенция на бременността.

Програмата за превенция на бременността е част от обучението на медицинските специалисти и включва обучителни материали, предоставени от Притежателя на разрешението за употреба и съгласувани с Изпълнителната агенция по лекарствата. В съответствие с тях лекарите трябва да разясняват и предоставят на различните категории пациенти, информация за принципите на безопасна употреба според пола и детеродния им потенциал. В материалите се разясняват въпросите за ефективна контрацепция при употреба на тератогенен продукт, изискванията за точно определена схема на тестовете за бременност, продължителността на предпазването на партньорката при пациенти от мъжки пол; опазването на полагащите грижи и околната среда от този тератогенен продукт и др.

За прилагането на посочените мерки е необходимо всички медицински специалисти, които предписват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи леналидомид в колаборация с притежателя на разрешението за употреба да изпълняват условията на системата за контролирана дистрибуция и програмата за превенция на бременността.

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) напомнят на пациентите с потвърдено или подозирано заболяване от коронавирус (COVID-19) да докладват подозирани нежелани ефекти, свързани с всяко лекарство, което приемат.

Етикети:

Изменение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обнародвано в ДВ. бр.90 от 15 ноември 2019 г.

На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ

Във връзка с последното изменение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обнародвано в ДВ. бр.90 от 15 ноември 2019г., уведомяваме всички лечебни заведения за болнична помощ, че следва да изготвят протоколите съгласно новите образци, както следва:

 • Протокол за предписване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ за конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
 • Протокол за осигуряване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, който да бъде на разположение в лечебното заведение при необходимост от прилагане на конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

Обръщаме внимание, че съгласно чл.4, ал.1 от посочената Наредба, считано от 18.11.2019 г., в работата на комисията, освен трима лекари, участие вземат фармацевт и юрист.

 1. ИАЛ и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени продукти
 2. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин
 3. Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
 4. Постоянно преустановяване на продажбите на лекарствени продукти
 5. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
 6. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
 7. ИАЛ блокира лекарствени продукти, съдържащи валсартан, поради наличие на примес в активното вещество, произведено от Zhejian Huahai Pharmaceuticals
 8. Постоянно преустановяване на продажбите на лекарствени продукти
 9. Постоянно преустановяване на продажбите на Clostilbegyt 50 mg tablets x 10
 10. Постоянно преустановяване на продажбите на Striverdi Respimat 2,5 micrograms solution for inhalation x 1

Страница 1 от 18