ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Променена обща монография Ферментационни продукти (1468)

Променената обща монография Ферментационни продукти (1468) одобрена на 12 януари 2018 г. от Европейската комисия по фармакопея ще стане ефективна чрез процедура за бързо въвеждане от 1 април 2018 г., съгласно Резолюция AP-CPH (18) 1 на Съвета на Европа (Заповед РД-01-100/10.04.2018 г. на министъра на здравеопазването, обн. в ДВ бр. 37/04.05.2018). В частта Суровини на монографията за ферментационни продукти е добавен текст, който да насочи вниманието към контрола на свободен хистидин в използваните рибни пептони.