ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед РД-01-85/23.03.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2019 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-85/23.03.2018 г. на министъра на здравеопазването (обн. в ДВ бр. 38/08.05.2018) за отпадане от 1 януари 2019 г. на територията на Р. България на монографиите Фитоменадион (1036), Еметинов хидрохлорид пентахидрат (0081) и Дезоксикортонов ацетат (0322) и общата глава Абнормна токсичност (2.6.9), съставляващи част от Европейската фармакопея. От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (17) 5 на Съвета на Европа.