ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Контрол на лекарствените продукти

Във връзка с настъпили промени в том 4 „Ръководства за добра производствена практика“ на „Правилата относно лекарствените продукти в Европейския съюз“, Ви уведомяваме за промени в следните документи:

  • Приложение № 15 „Квалификация и валидиране“, изм. от 01.10.2015 г.
  • Приложение № 16 „Сертифициране и освобождаване от квалифицираното лице на партиди лекарствени продукти“, което влиза в сила от 15.04.2016 г.

Актуалните текстове на документите са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата в раздел „Нормативни актове”.

Във връзка с постъпила от регулаторния орган на Испания (AEMPS) актуализирана информация, касаеща установена нелегална дистрибуторска мрежа в Испания и във връзка с публикуваното на 02.12.2014 г. на интернет страницата на ИАЛ предупреждение до притежателите на разрешения за търговия на едро в Република България, ИАЛ информира, че по съдебен ред е било отменено суспендираното разрешение за търговия на едро на следния търговец:

MATEPRIX-PHARMA S.L. Poligono Industrial Asegra C/Malaga 15, 18210 Peligros, Granada.

С протокол от 28.05.2014 г. от заседание на комисия определена със заповед на Изпълнителния директор на ИАЛ, беше взето решение да бъде спрян износа на лекарствения продукт „Енбрел 50 мг". Мярката беше наложена след проверки от страна на Агенцията на постъпили многобройни сигнали от аптеки и пациенти за недостиг на медикамента. Лекарството е предназначено за лечение на тежък ревматоиден артрит, тежък анкилозиращ спондилит /Болест на Бехтерев/ и тежък псориазис.

При произнасянето си относно спирането на износа на Енбрел, ИАЛ направи анализ на база предоставените от НЗОК и от притежателя на разрешението за употреба данни за внесени и разходвани през последните шест месеца количества от лекарствения продукт и заявените за износ количества от търговците на едро.

След обобщаване на информацията, включително и тази, придобита в резултат на извършени от ИАЛ проверки на търговци на едро и в аптечната мрежа, беше установено, че наличните към момента количества Enbrel в Република България не са достатъчни за задоволяване здравните потребности на населението, а заявените за продажба количества многократно надхвърлят остатъчните количества след потреблението по НЗОК.

Припомняме, че на 10 март т.г. влезе в сила „Изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина". От тази дата всички търговци на едро, които искат да извършват износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, трябва задължително да подават уведомления до ИАЛ. Целта на мярката е именно да се намали рискът от недостиг на медикаменти от Позитивния списък на българския пазар.

У К А З А Н И Я във връзка с отстраняване на установени нередовности по Уведомления по чл. 217а, ал.4 от ЗЛПХМ за ИЗНОС на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн. ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г.) – Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.

Последното е посочено и в уведомителните писма, които се изпращат на търговците на едро с лекарствени продукти, по чиито Уведомления са установени нередовности.

  1. Уведомление се подава за всеки един отделен лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък.
  2. В случай, че се заявява износ на един и същ лекарствен продукт за една и съща държава следва да се подаде едно уведомление с обобщено количество.
  3. Уведомлението следва да съдържа всички необходими реквизити по чл.217б от ЗЛПХМ, като съдържанието на отделните графи следва да съответства на тези от Позитивния лекарствен списък.
  4. Всички уведомления на един заявител могат да бъдат подадени с едно придружително писмо в свободен текст, което ще бъде заведено с входящ номер на ИАЛ.
  5. Към придружителното писмо следва да е приложен опис(на хартиен и електронен носител в Word формат), който да съдържа всички реквизити от Уведомлението.

Приложение: Образец на уведомление по чл. 217а, ал.4 от ЗЛПХМ за износ на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.1 от ЗЛПХМ

Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (обн. ДВ.бр. 18 от 04.03.2014 г.) и с оглед на въведената регулация на износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.1 от ЗЛПХМ, предоставяме следните координати за връзка и информация, относно липсата на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.1 от ЗЛПХМ.

- Телефон - 02/ 890 34 50 – гл.експерт София Стоичкова и гл.експерт Боряна Седефова

- Електронна поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Страница 1 от 2