ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключението, че съотношението полза/риск при употребата на ангиотензин II рецепторните блокери (АРБ) се запазва положително

Прегледът на наличните данни не предполага взаимовръзка на АРБ* с раковите заболявания

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА направи преглед на възможната връзка между употребата на АРБ и развитието на нови ракови заболявания и стигна до заключението, че наличните данни не подкрепят тезата за наличие на повишен риск от развитие на ракови заболявания вследствие на употребата на тези продукти.

АРБ са разрешени за употреба в Европейския съюз още от средата на 90-те години на миналия век за лечение на артериална хипертензия (повишено кръвно налягане). Те са показани също и за лечение на състояния като сърдечна недостатъчност и диабетна нефропатия при неинсулинозависим захарен диабет  (тип 2), както и за превенция на мозъчен инсулт и сърдечни заболявания.

Основният извод на CHMP е, че ползите от употребата на АРБ продължават да надвишават рисковете, както и това, че на този етап не се препоръчват промени в одобрената информация за тези лекарствени продукти.

Профилът на безопасност на АРБ, както и при всички останали лекарствени продукти, ще продължава да бъде проследяван и занапред от Европейските регулаторни органи.

Подробна информация, допълнителни документи, както и въпроси и отговори, свързани с темата, могат да бъдат намерени на уеб-страницата на ЕМА и на следните линкове:

http://www.ema.europa.eu

European Medicines Agency concludes that benefit-risk balance of angiotensin II receptor antagonists remains positive

WC500116862.pdf

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената (одобрената) Кратка характеристика на продукта.

Можете да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини, като следвате инструкциите, публикувани в уебсайта на ИАЛ:

Пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

За допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел “Лекарствена безопасност” към ИАЛ на тел. 02/ 890 34 17.


* В Европейския съюз са разрешени за употреба следните АРБ: кандесартан, епросартан, ирбесартан, лосартан, олмесартан, валсартан и телмисартан. От тях ирбесартан, телмисартан и валсартан са одобрени по централизирана процедура от ЕМА. АРБ са налични като оригинални или генерични лекарствени продукти под самостоятелна форма или в комбинация с други активни вещества.

В Р. България са разрешени за употреба следните АРБ:

 • Losartan: Cozaar, Hypertonic, Lorista, Lorista H, Losartan Genericon, Lozartan Phizer, Lotar, Nopretens, Ranlozar, Ranlozar Plus, Rasoltan
 • Eprosartan: Teveten
 • Valzartan: Cezoryn, Diovan, Nortivan, Sarteg, Sartoval, Simaldoz, Suvartar, Valaric, Valsacor, Valsagen, Valsalen, Valsargamma, Valsartran Jacobsen Pharma, Valsavil, Valsol, Valstor, Valtensin, Valzap, Vanatex
 • Irbesartan: Irbec, Irbesartan Accord, Irbesartan Liconsa, Irbesartan Miklich, Irbesartan Phizer, Irbesartan Richter, Irbesso, Irprestan,
 • Candesartaн: Acrux, Atacand, Candecard, Candertan, Candesagen, Candesartan Actavis, Carzap, Karbis,
 • Telmisartan: Actelsar, Tanydon, Telgreco, Telmark, Telmisartan Stada, Tezeo
 • Olmesartan medoxomil: Olimestra, Olmesta, Tensar
 • Losartan and diuretics: Co-hypertonic, Lorista HL, Lozap H, Ranlozar Plus, Rasoltan Plus
 • Eprosartan and diuretics: Teveten Plus
 • Hydrochlorotiazide/Valsartan: Co-Diovan, Co-Sartoval, Co-Valsacor, Co-Valsator, Sarteg HCT, Suvartar H, Valsalen H, Valsartan/hydrochlortiazide KRKA, Valsavil Comp, Valsol Plus, Valtensin Plus, Valzap H, Vanatex HCT
 • Irbesartran and diuretics: Co-Irbesso, Irprezide
 • Candesartan and diuretics: Acrux plus, Atacand Plus, Candecard H, Candertan, Candertan HCT, Candesartan HCT Actavis, Cocandesargen, Karbicombi

** Meta-analysis by: Sipahi I, Debanne SM, Rowland DY, Simon DI, Fang JC. Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2010 Jul;11(7):627-36.