ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Лингвистична проверка

Уважаеми колеги,

Във връзка с процедурата по лингвистична, стилистична и терминологична проверка на продуктовата информация (ПИ) - кратка характеристика на продукта (КХП), означения върху опаковката (ОО) и листовка (Л) на лекарствените продукти, които са обект на Централизираната процедура (ЦП): разрешаване за употреба, промени в разрешението за употреба, годишна преоценка, подновяване и процедура по сезиране на Европейския съюз (ЕС), предлагаме на Вашето внимание утвърдените към момента темплейти, документи и указания за справка, към които да реферирате при извършване на превода.

Чрез хиперлинк от съответното заглавие/подзаглавие имате достъп до съответния документ.

1. Темплейт за ПИ и допълнения:

Актуална версия на ПИ

2. Документи за справка и указания

3. Стандартни термини и международни непатентни имена (INN)

4. Други

а. Указания при изготвяне на българската версия на ИП за лекарствените продукти, обект на Централизираната процедура на ЕС - актуализирано

б. Указания по отношение на лингвистичната проверка на ИП за генерични лекарствени продукти, обект на Централизираната процедура на ЕС

в. "Blue box" EN версия; BG версия

г. Списък на медицинските термини за НЛР и предложения за тяхното описание на непрофесионален език в ЛП - актуализирано

д. Обявяване на помощните вещества върху опаковката и в листовката


Дата на последно актуализиране: 12.06.2013 г.
SSL Certificates