ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕМ БИ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0284/12.05.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-2156/03.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 6, бл. 1107, вх. А, издадено на „ЕМ БИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Емилияна Веселинова Билюкова - Цацарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg