ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМКОМЕРС - ГМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0257/18.04.2023 г. отнемам Разрешение № 1846/16.07.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горна Малина, Здравен дом, издадено на „ФАРМКОМЕРС - ГМ“ ЕООД, ЕИК: 122013649, със седалище и адрес на управление: с. Горна Малина 2131, община Горна Малина, област София и с ръководител помощник-фармацевт Стефка Стефанова Кръстанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg