ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕКА ЕРУДИТА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0250/12.04.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-932-1/16.08.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 113-115, издадено на „АПТЕКА ЕРУДИТА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Александар Митов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg