ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ,,ДИМИТЪР РУТЕВ’'

Със заповед № ЗОА–0249/11.04.2023 г. отнемам Разрешение № 2251 /16.11.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Рокфелер“ № 59, издадено на ЕТ,,ДИМИТЪР РУТЕВ’' , с ЕИК: 101652241,  с ръководител магистър-фармацевт  Нина Стоянова Чаракчиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg