ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПИСАРОВ” ООД

Със заповед № ЗОА–0239/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т-EU-S-101/30.9.2013 г., издадено на „ПИСАРОВ” ООД, с ЕИК 123689534, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, район „Изгрев“, ж. к. „ДИАНАБАД“, бл. 5-В, ет. 1, ап. Б („ПИСАРОВ“ ЕООД, считано от 08.04.2016 г., с променени седалище и адрес на управление, считано от 07.05.2015 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж. к. „Дианабад“, бл.5Б, вх. А,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg