ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,БУЛФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0238/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т 442/28.5.2012 г., издадено на ,,БУЛФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ООД, с ЕИК 201747473, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село“ 1612, ж.к. „Лагера“, бл. 38, вх. А, ет. 8, ап. 32 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1151, район „Панчарево“, ул. „Лозенски път“ № 4 А, Логистичен център „Лозен“, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg