ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД

Със заповед № ЗОА–0237/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т 179/11.6.2008г., издадено на „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, с ЕИК: 200054683, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1404, район „Триадица“, ж. к. „БОКАР“, бл. 21, ет. 1 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 24.11.2011 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, район „Красно село“, ул. „Коломан“ №1, спортен комплекс „Славия“,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg