ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ФАРМ ЕВРО ТРЕЙД“ ООД

Със заповед № ЗОА–0236/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т - EU - 188/16.2.2016 г., издадено на ,,ФАРМ ЕВРО ТРЕЙД“ ООД, с ЕИК 203786418, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Витоша“, бул. “Цар Борис ІІІ“ № 168, ет. 4, ап. офис 41 („ФАРМ ЕВРО ТРЕЙД“ ЕООД, считано от 15.05.2020 г., с променени седалище и адрес на управление, считано от 28.05.2021 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1138, район „Младост“, ж.к. „Горубляне“ , ул. „Самоковско шосе“  № 2,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg