ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛДЕРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0235/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T 270/01.12.2009 г., издадено на „АЛДЕРМА” ЕООД, с ЕИК 200381247, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „ЕНОС“ № 6 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 23.03.2016 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1202, община „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 51,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg