ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЕНГЕР ФАРМА” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0234/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU - 201/16.05.2016 г., издадено на „ТЕНГЕР ФАРМА” ЕООД, с ЕИК: 203668989, със седалище и адрес на управление: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4 и 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1229, ж. к. „Надежда“ 3 , бл. 321, магазин 4,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg