ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,ХИТЕВРО ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0233/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т - EU - 003/18.3.2013г., издадено на ,,ХИТЕВРО ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 202249221, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, п. к. 2230, ул. „ОХРИД“ № 25 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 03.04.2013 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1680, ж. к. „Красно село“, ул. „Родопски извор“ № 30-32,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg