ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАХЕЛТ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0231/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T - EU - 239/28.08.2017 г., издадено на „ФАРМАХЕЛТ” ЕООД, с ЕИК: 204593817, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1756, район „Витоша“, ж. к. „Симеоново“, бул./ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 17 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 14.06.2022 г.)  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ул. „Демир Капия“ № 56,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg