ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ,,МАКТЕ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0230/05.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T - EU - 214/19.12.2016 г., издадено на ,,МАКТЕ“ ООД, с ЕИК: 202507997, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец“, ж.к. „Център“ , ул. „Тулово“ № 7, ет. 1 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Надежда“ 4 , ул. „Марко Лерински“, № 29, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg