ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АРФАРМ - АСЕН ДИМИТРОВ“

Със заповед № ЗОА–0194/21.03.2023 г. отнемам Разрешение № 3008/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, ул. „Асен Златаров“ № 5, издадена на ЕТ „АРФАРМ - АСЕН ДИМИТРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Асен Стоянов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg