ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТРИО ФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0162/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1882/13.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, ПИ 11538.501.527, ул. „Чайка“, супермаркет „Паркмарт“, издадено на ТРИО ФАРМ“ ООД, с ЕИК: 205574111, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ж. к. „Бриз - юг - 59, вх. Е, ет. 1, ап. 10, п. к. 9000 и с ръководител маг.-фарм. Симеон Вълчев Славов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg