ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА МАРКЕТ 3“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0161/07.03.2023 г. отнемам Разрешение АП-410/21.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, , пл. „Тройката“ № 4, издадено на ФАРМА МАРКЕТ 3“ ЕООД, с ЕИК: 202025520, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Златка Владимирова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg