ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДИНАФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0158/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № 900-1/27.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Възраждане“, ул. „Цар Калоян“ № 20, издадено на „ДИНАФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 147237628, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 53, ет. 5, ап. 16, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Марта Петрова Дражева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg