ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛОЗИНВЕСТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0157/07.03.2023 г. отнемам Разрешение АП-1033/16.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. „Слънчев бряг“, базар „Палма“, аптека 1, издадено на ЛОЗИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК: 202751970, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. „Тройката“ № 4, п. к. 8000 и с ръководител маг.-фарм. Мария Вълкова Нейкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg