ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЗУУМЕЕР ГРУП“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0156/07.03.2023 г. отнемам Разрешение № АП-2164/22.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Приморско, ул. „Странджа“ № 16 А, издадено на ЗУУМЕЕР ГРУП“ ЕООД, с ЕИК: 205574111, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 12, ет. 2, ап. офис 1, 2, п. к. 4400 и с ръководител маг.-фарм. Небесна Сабинова Хаджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg