ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДАНИФАРМ - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА“

Със заповед № ЗОА–0150/01.03.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-385-2/12.06.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 2, аптека 2, издадено на ЕТ „ДАНИФАРМ - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА“ с ръководител маг.-фарм. Николай Христов Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg