ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СИНДРА ФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0140/24.02.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0136/16.10.2019 г., издадено на „СИНДРА ФАРМ” ЕООД, с ЕИК 204829662, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ж.к.“ Зона Б4“, ул. „Българска морава“ № 114 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1734, район Студентски град, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg