ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИА ТРЕДИЧИ“ ООД

Със заповед № ЗОА–0131/23.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1562-2/28.01.2019г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 64, вх. Б издадено на „ВИА ТРЕДИЧИ“ ООД, с ЕИК: 202984532, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 64, вх. Б, партер и с ръководител маг.-фарм. Евангелос Николаос Петтас, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg