ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛ АН-ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ“

Със заповед № ЗОА–0130/23.02.2023 г. отнемам Разрешение № 5680-НА/14.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Отличник“ № 14, издадено на маг.-фарм. Петър Кирилов Петров, регистриран като ЕТ „ЕЛ АН-ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ“, с ЕИК: 130932342, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район „Надежда“, ж. к. „Толстой“, бл. 45, ет. 1, ап. 4 и с ръководител маг.-фарм. Петър Кирилов Петров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg