ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „АСКЛЕПИЙ-КРАСИМИРА СИЛЯНОВСКА“

Със заповед № ЗОА–0128/23.02.2023 г. прекратявам Разрешение № 2824/12.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Царево село“ № 14, с ръководител магистър-фармацевт Красимира Владимирова Силяновска, издадено на ЕТ „АСКЛЕПИЙ-КРАСИМИРА СИЛЯНОВСКА“, с ЕИК: 831527478, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Царево село“ № 14, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg