ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Астра - Даниела Иванова“

Със заповед № ЗОА–0124/22.02.2023 г. прекратявам Разрешение № 3628/29.10.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Борово, ул. „Климент Охридски“ № 4, издадено на ЕТ „Астра - Даниела Иванова“, с ЕИК: 200223763 и с ръководител пом.-фарм. Петя Методиева Атанасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg