ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПЕТИФАРМ - ПЕТЯ ЛАЗАРОВА“

Със заповед № ЗОА–0113/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 7012-НА/26.11.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Роман, ул. „Г. Димитров“ № 126, издадено на маг.- фарм. Петя Лазарова Иванова, регистрирана като ЕТ „ПЕТИФАРМ - ПЕТЯ ЛАЗАРОВА“, с ЕИК: 106524434, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, област Враца, ул. „Васил Левски“ № 5, п. к. 3130 и с ръководител маг.-фарм. Петя Лазарова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg