ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕВГЕНИЯ М. ХРИСТОВА - КАМЕНОВА“

Със заповед № ЗОА–0112/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 3344/13.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Попица, общ. Бяла Слатина, ул. „Кирил и Методий“ №48, издадено ЕТ „ЕВГЕНИЯ М. ХРИСТОВА - КАМЕНОВА“, с ЕИК: 816088084, със седалище и адрес на управление: с. Попица, общ. Бяла Слатина, п. к. 3244 и с ръководител маг.-фарм. Евгения Маринова Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

  Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg