ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТОШКА ЦВЕТКОВА“

Със заповед № ЗОА–0111/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 2440/15.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Малорад, община Борован, област Враца, издадено на ЕТ „ТОШКА ЦВЕТКОВА“, с ЕИК: 106046361, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, кв. „Дъбника“, бл. 40, вх. В, ет. 3, ап. 52, п. к. 3000 и с ръководител помощник-фармацевт Тошка Цветкова Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg