ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „ИЛИНА СТОЯНОВА - СИНТИЯ“

Със заповед № ЗОА–0110/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 4052-НА/21.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Краводер, община Криводол, издадено на пом.-фарм. Илина Стоянова Йорданова, регистрирана като ЕТ „ИЛИНА СТОЯНОВА - СИНТИЯ“, с ЕИК: 106516786, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, община Враца, ул. „Милин Камък“ № 8, п. к. 3000 и с ръководител пом.-фарм. Илина Стоянова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg