ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА“

Със заповед № ЗОА–0109/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 2571/25.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Липница, община Мизия, ул. „Г. Димитров“ № 27, издадено на ЕТ „ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА“, с ЕИК: 106519227, със седалище и адрес на управление: с. Липница, област Враца, община Мизия, п. к. 3228 и с ръководител пом.-фарм. Юлия Георгиева Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg