ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА - ИВАН УЗУНОВ И СИН“

Със заповед № ЗОА–0104/13.02.2023 г. отнемам Разрешение № 3332/09.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ул. „Христанчо Матов“ № 8, издадено на ЕТ „ЧАСТНА АПТЕКА - ИВАН УЗУНОВ И СИН“, с ЕИК: 816098420, със седалище и адрес на управление: гр, Враца, ул. „Христанчо Матов“ № 8, п. к. 3000 и с ръководител маг.-фарм. Иван Николов Узунов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg