ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТАЙГЪР ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0093/08.02.2023 г. отнемам Разрешение № АП-1401-1/15.01.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Връбница, ул. Златен клас № 4, с ръководител магистър-фармацевт Петя Искренова Лефтерова, издадено на „ТАЙГЪР ФАРМ“ ЕООД, ЕИК: 204140553 със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 69, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg