ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0085/07.02.2023 г. отнемам Разрешение № 1585-1/18.01.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Скайлер“ № 41, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК: 175144649, със седалище е адрес на управление:  гр. София 1336, район „Люлин“, ж. к. „Люлин“, бл. 018, вх. А, ап. 6 и с ръководител маг.-фарм. Гергана Петрова Несторова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg